SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วรรณกานต์    
นามสกุล
อิสรานุสรณ์
เพศ
หญิง
สังกัด
ยะลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 
     
Sponcer