SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กนิษฐา    
นามสกุล
โคตรบึงแก
เพศ
หญิง
สังกัด
นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 
     
Sponcer