SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I 
รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
2
301
ทัตเทพ  ศรีศักดิ์มะเริง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
301
กฤตยา  วงษ์ฟูเกียรติ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
302
พรไพลิน  ทับเล็ก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
302
ชวัลวัฒน์  ชาติประทุมธาดา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
Q
9
409
สุวภัทร  ขาวผ่อง
ปัตตานี
ปัตตานี
409
ภูธเนษฐ์  กฤษฏิ์หิรัญทวี
ปัตตานี
ปัตตานี
Q
8
322
เยาวลักษณ์  ลาจ้อย
มหาสารคาม
มหาสารคาม
322
ไตรคุณ  พูลเทกอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
1
127
กัญญารัตน์  สุขยานุดิษฐ
ระยอง
ระยอง
127
กิตติพงศ์  วรรณโชติ
ระยอง
ระยอง
Q
5
311
พิชญ์สินิ  มโนรัตน์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
311
ภาสกร  พันธเสน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
Q
6
312
ปณาลี  ประยูรหงษ์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
312
แทนคุณ  ทองทวี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
4
303
รชต  พยัพตรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
303
เปมิกา  บุษยะมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
Q
7
313
กันตินันท์  ล้อชูเกียรติ์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
313
ธนภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
Q
 
     
     
     
     
Sponcer