รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบสอง สาย A คู่ที่ 24
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 11:00 น.
สนาม โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ขอนแก่น
131
 
 
Remark :
1
ชาญชล  ชั่งดี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
6
ชยานนท์  ศรีเคนา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
20
อภิวัฒน์  ชาติเชื้อ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
12
รัฐภัทร์  วงษ์ฉิมพลี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
4
จีรพัฒน์  ถาจันราช ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
10
สมัย  ตอเงิน ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
99
จิระพงศ์  เลี้ยงวิเชียร ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
26
สุพัฒน์  กาแดง ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
8
อำพล  มีดี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
13
เอกราช  นาคำโฮม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
18
พงศธร  วรรณศรี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
2
สิรวิชญ์  ราชประชุม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
7
นวพล  บุญชู ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
11
พลภัทร  ฟองใหญ่ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
5
ชานนท์  สุขเจริญ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
150
มหาสารคาม
 
 
Remark :
5
วรวุฒ  ทองบรรหา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
พลกฤต  ภักษาหาร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
พฤทธิ์  ดอนงูเหลือม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
กฤษฎา  โยธาภักดี มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
15
จิรายุทธ  ไชยสง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
17
ชนาธิป  เทียบแสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
สุวัสส์  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
ธีรภัทร  ก้อนทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
กิตติชัย  เสระพล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
สิทธิพร  นราศร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
อดิศักดิ์  เกตพลทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
จตุรงค์  หอมเชย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
ธนโชติ  ไชยสันต์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
กฤษดา  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
ชวัชร์ชัย  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0