SAT GRS
 
   
   กีฬา : คาราเต้โด
ชิงเหรียญทอง 30 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer