SAT GRS
 
   
   กีฬา : มวยปล้ำ
ชิงเหรียญทอง 38 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
17:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 198
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 200
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 202
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 204
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 206
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 8 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 265
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 267
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 306
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 308
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 310
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Unofficial
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120
17:30
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 355
13.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 346
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 348
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 350
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer