SAT GRS
   
ยิงปืน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

                 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงปืน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer