SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วิลาวรรณ    
นามสกุล
อินทะปัญญา
เพศ
หญิง
สังกัด
พังงา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 
     
Sponcer