SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณฐพรรณ    
นามสกุล
ออกประทุม
เพศ
หญิง
สังกัด
สมุทรสาคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer