SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กฤตกร    
นามสกุล
ทุมพล
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 เรือพาย
  คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 เรือพาย
  คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 
     
Sponcer