SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รพีพรรณ    
นามสกุล
ดวงสนม
เพศ
หญิง
สังกัด
ยะลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer