SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สงกรานต์    
นามสกุล
บุญเรือง
เพศ
ชาย
สังกัด
สุรินทร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 เรือพาย
  คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 
     
Sponcer