SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ทวีศิลป์    
นามสกุล
พุฒธาอามาตย์
เพศ
ชาย
สังกัด
บึงกาฬ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 
     
Sponcer