รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
27 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สนาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ปณิฎฐา จีรัตนะภวิบูล 21'

ครึ่งหลัง
เพ็ญพิชชา ไชยสีดา 68'
อนุธิดา มะลาศรี 71'
ชัชวัลย์ รอดทอง 75'

Remark :
18
กัณญาณี  ถวิลวงษ์
กรุงเทพมหานคร
16
ชัชวัลย์  รอดทอง
กรุงเทพมหานคร
10
เพ็ญพิชชา  ไชยสีดา
กรุงเทพมหานคร
3
อาทิตยา  อัยสานนท์
กรุงเทพมหานคร
4
ธัญชนก  งามคณะ
กรุงเทพมหานคร
1
สรัญญา  ตันติวัฒนสุทธิ
กรุงเทพมหานคร
7
ธิดารัตน์  ศรีบุญโฮม
กรุงเทพมหานคร
14
เมลาวรรณ  วันดี
กรุงเทพมหานคร
11
ภรทิพย์  ทองวิจิตร
กรุงเทพมหานคร
9
อนุธิดา  มะลาศรี
กรุงเทพมหานคร
8
ปนัดดา  แววแสง
กรุงเทพมหานคร
6
พรชิตา  แท่นประทุม
กรุงเทพมหานคร
12
ณัฐวดี  ปร่ำนาค
กรุงเทพมหานคร
5
ธัญธร  เชื้อมั่น
กรุงเทพมหานคร
17
สมัญญา  ภูรวัลย์
กรุงเทพมหานคร
2
อาริตา  มัจฉาวานิช
กรุงเทพมหานคร
13
ปณิฎฐา  จีรัตนะภวิบูล
กรุงเทพมหานคร
15
ธันย์ชนก  ซ่อนกลิ่น
กรุงเทพมหานคร
   
 
2
ลำปาง
 
   
 
ครึ่งแรก
ธีรดา ชาวยอง 26'
ปยุดา อินตา 39'

Remark :
15
อรวรา  ตู
ลำปาง
17
วรัญญา  ชานุวัตร
ลำปาง
14
พรวิสา  ขวาเมือง
ลำปาง
18
จารุกัญญ  ฉลาดคำ
ลำปาง
2
ภัทรนันท์  อุปชัย
ลำปาง
9
ชญาดา  กันธิยะ
ลำปาง
8
ชมพูนุช  ทองคำเหลือง
ลำปาง
5
ศิริกัลยา  ชุ่มธิ
ลำปาง
1
พรพิมล  เงินพล
ลำปาง
6
ปยุดา  อินตา
ลำปาง
16
ลักขิกา  จันต๊ะฟู
ลำปาง
11
สิริมา  อินต๊ะเสน
ลำปาง
3
พิญาดา  สนั่นเอื้อ
ลำปาง
4
จีราวรรณ  เชยบาล
ลำปาง
7
อรัญญา  พรกลิ่น
ลำปาง
13
เบญจพร  บุญสูง
ลำปาง
10
ภัสนันท์  ตันต้าว
ลำปาง
12
ธีรดา  ชาวยอง
ลำปาง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม