รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
22 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กระบี่
5
 
   
 
เตะจุดโทษ
ธนธรณ์ สำเส็น '
ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง '
อภิสิทธิ์ ขาวอุปถัมภ์ '
อภิลักษณ์ จรเมือง '
ธนทรัพย์ ดำหาย '

Remark :
2
ศุภชัย  หนูทอง
กระบี่
7
ธนธรณ์  สำเส็น
กระบี่
16
อภิลักษณ์  จรเมือง
กระบี่
1
ยศกร  แก้วโลก
กระบี่
9
อภินันท์  เส้งย่อง
กระบี่
14
วีรวุฒิ  ชัยชิตร
กระบี่
15
ธนทรัพย์  ดำหาย
กระบี่
12
อัครพงษ์  ช่วยมั่ง
กระบี่
11
อามีน  น้อยทับทิม
กระบี่
13
ธีรณัฐ  เริงสมุทร์
กระบี่
6
อภิสิทธิ์  ขาวอุปถัมภ์
กระบี่
10
ธราดล  รัตนสุภา
กระบี่
5
กันตพงศ์  ช่างเรือ
กระบี่
8
ชาญณรงค์  ดำหาย
กระบี่
4
ณัฐวุฒิ  ช่วยสองเมือง
กระบี่
18
ธนพล  เข็มเพ็ชร
กระบี่
   
 
4
กรุงเทพมหานคร
 
   
 
เตะจุดโทษ
ไกรวัฒน์ ขำหรุ่น '
ปริญญา สุริยะ '
ไพเราะ สงฤทธิ์ '
กิตติกร จันทร์แก้ว '

Remark :
1
ณัฐสันต์  ปักการะโณ
กรุงเทพมหานคร
7
ปณธี  ลงสุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
18
อิศรา  ไชยวรินทรกุล
กรุงเทพมหานคร
8
พชรดนัย  เขตต์ปรุ
กรุงเทพมหานคร
2
สหรัฐ  สวัสดี
กรุงเทพมหานคร
3
กนก  กองสิมมะ
กรุงเทพมหานคร
14
ปริญญา  สุริยะ
กรุงเทพมหานคร
15
นิติบดินทร์  มะคต
กรุงเทพมหานคร
11
ไกรวัฒน์  ขำหรุ่น
กรุงเทพมหานคร
9
ศิวกร  สังขรัตน์
กรุงเทพมหานคร
4
ทักษิณ  ปิ่นวันนา
กรุงเทพมหานคร
10
วีรชัย  ราชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
16
วัชรกร  บุณยะยุต
กรุงเทพมหานคร
13
วสวัฒน์  หมัดอะดั้ม
กรุงเทพมหานคร
12
กิตติกร  จันทร์แก้ว
กรุงเทพมหานคร
6
ไพเราะ  สงฤทธิ์
กรุงเทพมหานคร
5
ภูมินทร์  สมหวัง
กรุงเทพมหานคร
17
ณัฐพงศ์  ศรีใหม่
กรุงเทพมหานคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม