ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย MB สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย WB เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย WA กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย MA น่าน  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย WC ตราด  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย MC ขอนแก่น  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย WC ลำพูน  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย WC ตราด  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย MC ระยอง  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย MB ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย WA กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย MA สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย WB ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย WC ขอนแก่น  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย MC ลำพูน  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย WC ตราด  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย WC ลำพูน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย WA จันทบุรี  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย MC ลำพูน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
5 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย MC ระยอง  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย WB ระยอง  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย MC ขอนแก่น  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย MA ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย MB สุราษฎร์ธานี  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย MX น่าน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย WX จันทบุรี  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย WY ระยอง  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย MY สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย MY สุพรรณบุรี  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย WY ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย WX จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย MX ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย MX ชัยภูมิ  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย WX ชัยภูมิ  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย WY กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย MY ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page system คู่ที่ 41 ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Page system คู่ที่ 44 ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
3 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Page system คู่ที่ 45 จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
4 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page system คู่ที่ 42 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
5 15:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Final คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6 15:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Final คู่ที่ 46 กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47 ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
2 10:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 48 ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ